Categorie archieven: Frysk

Tweintich Tekeningen yn PakjeKeunst te Sûnenz

Sûnt 1 febrewaris 2018 stiet yn Sûnenz, Drachten in âld sigarette-automaat fol mei keunst. De vintage automaat is opknapt en werbrûkt en folt mei wurk fan 18 keunsters út Drachten en omkriten. Ik mocht ek meidwaan en haw ûndersteande tweintich, únieke tekeningen makke.

Tweintich Tekeningen yn PakjeKeunst te Sûnenz

Sûnt 1 febrewaris 2018 stiet yn Sûnenz, Drachten in âld sigarette-automaat fol mei keunst. De vintage automaat is opknapt en werbrûkt en folt mei wurk fan 18 keunsters út Drachten en omkriten. Ik mocht ek meidwaan en haw ûndersteande tweintich, únieke tekeningen makke.

6 tekeningen foar de ensafh yn 2016

Hjirûnder de 6 tekeningen die’t ik makke foar literêr tiikskrift de Ensafh yn 2016. Ensafh 1, tema: Twastriid Titel fan de tekening: Pakjedrager Make by it ferhaal In rjochte rêch fan Eppie Dam. Ensafh 2 Titel: even gelyk no Ensafh

6 tekeningen foar de ensafh yn 2016

Hjirûnder de 6 tekeningen die’t ik makke foar literêr tiikskrift de Ensafh yn 2016. Ensafh 1, tema: Twastriid Titel fan de tekening: Pakjedrager Make by it ferhaal In rjochte rêch fan Eppie Dam. Ensafh 2 Titel: even gelyk no Ensafh

7 tekeningen foar de Ensafh yn 2015

Hjirûnder de 7 tekeningen die’t ik makke foar literêr tiidskrift Ensafh yn 2015.Ensafh nûmmer 1, tema: Nij Titel fan de tekening: ‘sûnder titel’ Makke by it ferhaal fan Geart Tigchelaar ‘It Famke’   Ensafh nûmmer 2, tema: Ljocht Titel fan

7 tekeningen foar de Ensafh yn 2015

Hjirûnder de 7 tekeningen die’t ik makke foar literêr tiidskrift Ensafh yn 2015.Ensafh nûmmer 1, tema: Nij Titel fan de tekening: ‘sûnder titel’ Makke by it ferhaal fan Geart Tigchelaar ‘It Famke’   Ensafh nûmmer 2, tema: Ljocht Titel fan

6 tekeningen foar de Ensafh yn 2014

Ensafh nûmmer 1 Titel fan de tekening: Swarte Rein Makke by in ferhaal fan Geart Tigchelaar Tekening is makke tegearre mei Fonger Burger (2005) Ensafh nûmmer 2 Titel fan de tekening:  Ramt Makke by in ferhaal fan Thijs de Boer

6 tekeningen foar de Ensafh yn 2014

Ensafh nûmmer 1 Titel fan de tekening: Swarte Rein Makke by in ferhaal fan Geart Tigchelaar Tekening is makke tegearre mei Fonger Burger (2005) Ensafh nûmmer 2 Titel fan de tekening:  Ramt Makke by in ferhaal fan Thijs de Boer

Kado’s foar Jacobus

Yn opdracht fan Ensafh en stifting Hispel mocht ik kado’s meitsje foar Gysbert Japicxpriiswinner Jacobus Q. Smink. De bylden bin baseare op it gedicht Sondelfal, út syn winnende bondel Sondelfal. Yn Hotel de Groene Weide te Boalsert kriege hy in

Kado’s foar Jacobus

Yn opdracht fan Ensafh en stifting Hispel mocht ik kado’s meitsje foar Gysbert Japicxpriiswinner Jacobus Q. Smink. De bylden bin baseare op it gedicht Sondelfal, út syn winnende bondel Sondelfal. Yn Hotel de Groene Weide te Boalsert kriege hy in

Skel

‘Skel’ is de tekening die ik makke haw by de gedichten fan Octavio Paz foar Ensafh #3, 2013. Syn gedichten lykje û.o. te gean  oer saken die’t d’r soms wol, soms net en alle gradaasjes dêr tusken yn binne:  ‘Ik

Skel

‘Skel’ is de tekening die ik makke haw by de gedichten fan Octavio Paz foar Ensafh #3, 2013. Syn gedichten lykje û.o. te gean  oer saken die’t d’r soms wol, soms net en alle gradaasjes dêr tusken yn binne:  ‘Ik

Selsportret

Myn tekening foar Ensafh 2, 2013 is basearre op it ferhaal fan Jan Cornelis Femmesz. Foar in weddenskip siet hy de 17de ieuw in jier lang op it waad: Hein Jaap Hilarides makke hjirop it liet Robinson Crusoë wat hy brocht

Selsportret

Myn tekening foar Ensafh 2, 2013 is basearre op it ferhaal fan Jan Cornelis Femmesz. Foar in weddenskip siet hy de 17de ieuw in jier lang op it waad: Hein Jaap Hilarides makke hjirop it liet Robinson Crusoë wat hy brocht