Categorie archieven: Eco-Kathedraal

Gerealiseerde werken in de Eco-Kathedraal of geïnspireerd op de Eco-Kathedraal, naar de geest (en theorieën) van Louis le Roy (1924-2012)

Gryme Huver in Ecokathedraal

Paar weken nadat ik aan het werk was geweest in de EcoKathedraal, was mijn nicht Ynke Huver daar eveneens aan het werk. Ynke is Grimeuse en heeft deze photo-shoot gemaakt met een andere neef van haar, Fotograaf Jorn Idzerda. Het model heet Eline

Gryme Huver in Ecokathedraal

Paar weken nadat ik aan het werk was geweest in de EcoKathedraal, was mijn nicht Ynke Huver daar eveneens aan het werk. Ynke is Grimeuse en heeft deze photo-shoot gemaakt met een andere neef van haar, Fotograaf Jorn Idzerda. Het model heet Eline

Fyts fan Geart

Dit is de Fyts fan Geart Tigchelaar.  Neffens syn Twitter-bio is hy: ‘Frisist, skriuwer, dichter, redakteur, korrektor, lesjouwer, oersetter, drummer, postbesoarger ensafh.’  Geart hat dizze fyts kocht yn Kiel (Deutschland) en lang brûkt as studentenfyts. Ik haw Geart’s fyts ynboud

Fyts fan Geart

Dit is de Fyts fan Geart Tigchelaar.  Neffens syn Twitter-bio is hy: ‘Frisist, skriuwer, dichter, redakteur, korrektor, lesjouwer, oersetter, drummer, postbesoarger ensafh.’  Geart hat dizze fyts kocht yn Kiel (Deutschland) en lang brûkt as studentenfyts. Ik haw Geart’s fyts ynboud

Brug in Ecokathedraal

Al langere tijd leefde bij mij de gedachte om iets te bouwen in de Ecokathedraal te Mildam. Om zoals Peter Wouda dat zo mooi zei toen ik hem een afgelopen Pinksterwoensdag hielp met een bouwwerk in de le Roy tuin

Brug in Ecokathedraal

Al langere tijd leefde bij mij de gedachte om iets te bouwen in de Ecokathedraal te Mildam. Om zoals Peter Wouda dat zo mooi zei toen ik hem een afgelopen Pinksterwoensdag hielp met een bouwwerk in de le Roy tuin

Louis Le Roy – De tiid hâld gjin skoft

Hjoed is op 87 jierrige leeftiid Louis Le Roy ferstoan. Yn myn twitter-bio haw ik delsetten: Earste Fryske Ôffalarsjitekt (totdat iemand mij tegenspreekt) . Fansels is dat in selsbeneamde geuzentitel, neat minder dan in knypeag nei de grutte baas. Ik hie

Louis Le Roy – De tiid hâld gjin skoft

Hjoed is op 87 jierrige leeftiid Louis Le Roy ferstoan. Yn myn twitter-bio haw ik delsetten: Earste Fryske Ôffalarsjitekt (totdat iemand mij tegenspreekt) . Fansels is dat in selsbeneamde geuzentitel, neat minder dan in knypeag nei de grutte baas. Ik hie