Maandelijks archief: augustus 2012

Duck Tape Coulro

Myn tekening foar de fjirde Ensafh fan dit jier haw ik makke by it ferhaal ‘Berte fan in Clown’ fan Anne Feddema. Anne beskriuwt op ienich momint de clown by in soad tsjinljocht. Ik moast tinke oan wajangpoppen, it mysterieuze

Duck Tape Coulro

Myn tekening foar de fjirde Ensafh fan dit jier haw ik makke by it ferhaal ‘Berte fan in Clown’ fan Anne Feddema. Anne beskriuwt op ienich momint de clown by in soad tsjinljocht. Ik moast tinke oan wajangpoppen, it mysterieuze

Gryme Huver in Ecokathedraal

Paar weken nadat ik aan het werk was geweest in de EcoKathedraal, was mijn nicht Ynke Huver daar eveneens aan het werk. Ynke is Grimeuse en heeft deze photo-shoot gemaakt met een andere neef van haar, Fotograaf Jorn Idzerda. Het model heet Eline

Gryme Huver in Ecokathedraal

Paar weken nadat ik aan het werk was geweest in de EcoKathedraal, was mijn nicht Ynke Huver daar eveneens aan het werk. Ynke is Grimeuse en heeft deze photo-shoot gemaakt met een andere neef van haar, Fotograaf Jorn Idzerda. Het model heet Eline

Deiske doasis: Jan Mankes

Hjoed, 15 augustus, is it 123 jier ferlyn dat Jan Mankes bêrne is te Meppel.  Mankes skilderde al foardat hy yn 1909 mei syn âlden yn It Mar kaam te wenjen, mar ien kear yn Fryslân naam syn oeuvre in

Deiske doasis: Jan Mankes

Hjoed, 15 augustus, is it 123 jier ferlyn dat Jan Mankes bêrne is te Meppel.  Mankes skilderde al foardat hy yn 1909 mei syn âlden yn It Mar kaam te wenjen, mar ien kear yn Fryslân naam syn oeuvre in

Fyts fan Geart

Dit is de Fyts fan Geart Tigchelaar.  Neffens syn Twitter-bio is hy: ‘Frisist, skriuwer, dichter, redakteur, korrektor, lesjouwer, oersetter, drummer, postbesoarger ensafh.’  Geart hat dizze fyts kocht yn Kiel (Deutschland) en lang brûkt as studentenfyts. Ik haw Geart’s fyts ynboud

Fyts fan Geart

Dit is de Fyts fan Geart Tigchelaar.  Neffens syn Twitter-bio is hy: ‘Frisist, skriuwer, dichter, redakteur, korrektor, lesjouwer, oersetter, drummer, postbesoarger ensafh.’  Geart hat dizze fyts kocht yn Kiel (Deutschland) en lang brûkt as studentenfyts. Ik haw Geart’s fyts ynboud

Brug in Ecokathedraal

Al langere tijd leefde bij mij de gedachte om iets te bouwen in de Ecokathedraal te Mildam. Om zoals Peter Wouda dat zo mooi zei toen ik hem een afgelopen Pinksterwoensdag hielp met een bouwwerk in de le Roy tuin

Brug in Ecokathedraal

Al langere tijd leefde bij mij de gedachte om iets te bouwen in de Ecokathedraal te Mildam. Om zoals Peter Wouda dat zo mooi zei toen ik hem een afgelopen Pinksterwoensdag hielp met een bouwwerk in de le Roy tuin